My Tomorrow

My Tomorrow

You can scroll the shelf using and keys

Maps That Will Help You Make Sense of the World

En rolig sida som visualiserar olika perspektiv på världen.

Naturens fyra myter ger perspektiv

Skiljer sig uppfattningen om hållbar utveckling inom etik, värderingar, kultur, filosofi och politik? Hur ser du på miljöfrågorna och naturen?

Att miljöfrågorna upplevs som olika viktiga för var och en, har du säkert erfarenhet av. Genom att illustrera olika perspektiv på naturen är det lättare att förstå var och ens perspektiv innan man börjar en diskussion. Nedan ser du en beskrivning av naturens fyra myter, de fyra bilderna illustrerar ett klot som rör sig i ett landskap.

nature as

Bilden ovan beskriver följande:

 1. Nature as benign – naturen som godartad
  Naturen är fölåtande, det spelar ingen roll hur hårt vi går på den, naturen kommer alltid att återställa sig själv (oavsett hur hårt vi skjutsar iväg klotet).  Man ser på naturen som att det lever i ett jämnviktssystem som är orrubbart. De som dras åt det här perspektivet kan tro starkt på den fria marknadens och exempel på företag och personer som kan tolkas dra åt det här hållet är oljeföretag och George Bush.
 2. Nature as ephemeral (fragile) – naturen som kortlivad (skör)
  Naturen är mycket oförlåtande och ett känsligt system där minsta påverkan kan få systemet att kollapsa (en knuff på klotet gör att det försvinner). Man ser på naturen som att det är mycket skört och måste bevaras.  Exempel på organisation som kan tolkas dras åt det här hållet är Greenpeace.
 3. Nature as perverse/tolerant – naturen som avvikande/tolerant
  Naturen är förändelig men ändå statisk. Det går att gå på och förändra naturen (stöta till klotet) men man måste vara försiktig så att man inte stör naturen för mycket och går över gränsen (stöter klotet över kanten) för då finns ingen återvändo (likt myt nummer 2). Exempel på personer och organisationer som kan tolkas dras åt det här hållet är experter inom IPCC, vetenskapliga experter och personer är Johan Rockström som forskar om planetens gränser (planetary boundaries).
 4. Nature äs capricious – naturen som oberäknelig
  Naturen har inget mönster eller reglerande system. Det är rent lotteri om vad som händer och människan har ingen möjlighet eller kraft att påverka den. De personer som dras åt det här hållet kan vara extremt religösa människor som tror att ödet ändå bestämmer över naturen eller personer som ser att dommedagen är nära.

MvH

Christine

Principle without practice is useless but practice without principle is dangerous

Old Japanese Saying

Brutal mänsklighet

 

Det blir en del timmar i amningsfåtöljen, något som tidigare har varit lite långtråkigt, men de senaste gångerna har varit ett gripande äventyr. SVT har visat två riktigt bra serier om mänskligheten som jag verkligen kan rekommendera dig att se:

 


 

Krigets unga hjärtan 

Denna gripande serie i tre delar handlar om hur krig så snabbt kan förändra en människa i grunden, om hur en grupp vänner splittras på ett sätt de aldrig skulle kunna ha föreställt sig och hur brutala vi människor kan vara mot varandra. Avsnitten är råa och kameran klipper inte när den tyska soldaten som man börjat sympatisera med, tveklöst tar upp geväret och skjuter en kvinna rätt i huvudet. 

Serien har fått kritik för att man lyfter fram det som att seriens huvudpersoner är offer för omständigheterna. Just detta tycker jag är så skrämmande, hur snabbt en person kan agera mot sina egna värderingar. Läs gärna följande mycket intressant artikel om “Krigets mekanik” som tar upp vad en soldat egentligen tycker och tänker. För i verkligheten, tog det endast några dagar för en soldat att bli sådär fullkomligt brutaliserad och tveklöst avrätta andra.

I famnen har jag en liten människa som varit ute i mindre än fyra månader. Jag försöker föreställa mig den här personens framtid och liv men inser att det är nästintill omöjligt. Andra världskriget är några få generationer bort och i delar av världen pågår det liknande konflikter idag. Hon har tur som föddes i vår tid och i Sverige, så många förutsättningar.


Mänsklighetens historia 

“Från istiden till tillkomsten av jordbruket, plundringen av Rom, upptäckten av den nya världen, det aztekiska imperiets fall, den industriella revolution och så mycket mer. Detta är vår historia – en berättelse om triumfer och hinder som har övervunnits för att vi ska kunna överleva på en hård och brutal planet. Det är också en berättelse om samband. Varför sprids vissa idéer över hela världen, och hur kan livet på en del av jorden påverka en annan del?”

/ SVT

Den här serien är riktigt bra, man kastas fram genom historien, men får en bra överblick av de olika händelserna. Varje avsnitt påvisar hur olika händelser som ibland kan verka små, i slutändan påverkar en världsbefolkning. Hur olika folk står för den intellektuella utvecklingen under olika tidsåldrar och med vilka resurser människor satt avtryck på det samhälle vi har idag.

Att vi idag skulle närma oss ett maktskifte mellan väst och öst känns inte långt bort, helt plötsligt upplever jag att tiden inte alls går så snabbt, att det som händer i världen inte är något nytt, utan en del av ett ständigt skiftande.

MvH

Christine

Brutal mänsklighet

Såhär får ni systematik i miljöarbetet

De här frågorna bör organisationen besvara under första året/åren av sitt miljöarbete. Frågorna ställs i följande ordning.

 1. Hur påverkar vi miljön?
 2. Hur ser vi på miljön?
 3. Vad ska förbättras?
 4. Hur ska vi gå tillväga?
 5. Vem gör vad?
 6. Hur går miljöarbetet?
 7. Hur sker redovisning?
 8. Hur ska vi förbättra oss?

Därefter kan det räcka med att göra om frågorna 3-8 varje år.  Frågorna är kopplade till följande arbete (där frågan “1. Hur påverkar vi miljön” motsvarar arbete “1. Miljöutredning: …” och så vidare):

 1. Miljöutredning: Undersök organisationens miljöpåverkan
 2. Miljöpolicy: Upprätta en policy där synen på miljöarbete och åtagande formuleras
 3. Operativa mål: Sätt konkreta miljömål inom en viss tidsperiod
 4. Handlingsplaner: Utforma en handlingsplan som visar hur policy och mål ska nås
 5. Genomförande: Fördela ansvar och resurser så att handlingsplanen kan genomföras
 6. Uppföljning: Genomför en miljörevision
 7. Redovisning: Redovisa miljöarbetet, gärna med mätbara mål som går att jämföra över tid och med andra organisationer i liknande sektor
 8. Kontinuerlig förbättring: Utvärdera resultatet och ta fram förbättringar och nya mål

 

Exempel på miljöstrategier

Vi har fått frågan om hur man kan arbeta med olika miljöstrategier, därför kommer här några exempel. I matrisen nedan ges några mycket kortfattade miljöstrategier. Kommentera gärna om det är någon som du inte förstår.

 Strategi

Kommentar

Utspädningsfilosofin Lösning av haltproblem men ej av totala mängd. Till exempel hög skorsten för bättre spridning
Filterstrategi (extern rening) Avskilja förorering ur till exempel ett vatten- eller gasflöde. Föroreringarna erhålls i form av koncentrat t ex slam eller filterkaka. Till exempel; avloppsreningsverk inom kommun
Processinterna lösningar /Processförändringar Byte av tillverkningsprocess, ändring av dynamik, förbättrad mät och reglerteknik, internreningssteg, recirkulation till processen, återanvändning för produkt med lägre kvalittetskrav eller ändrad råvaruhantering. Till exempel ändring av dynamik som tryck eller temperatur
Råvaruförändringar Strategi för att se över råvaror som hanteras. 1: Identifiera 2: Lokalisera 3: Byt ut. 4: om 3 ej går, avsilj från extern reningsteknik. I Miljöbalken finns följande lagtext:4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag (2006:1014)
Mänskliga faktorn Onödiga utsläpp på grund av fel rutiner, trötthet, slarv och så vidare. En systematisk översyn av rutiner, utbildning, förbättrad övervakning och styrning.
Anvädning av ett internreningssteg Antingen som “njurfunktion” eller “återvinningsfunktion”. Njurfunktion går ut på att avskilja förorerningar i gas eller vätskeström för att möjliggöra recirkualtion av gasen eller vätskan till processen. Återvinningsfunktion går ut på att återvinna ämnena som avskiljs från flödet.
Produktförändring Cleaner produktion
Återvinning Återvinning av produkter, material eller energiinnehåll (det finns gränser för hur långt återvinning kan drivas). 
Val av lokalisering Välja en mindre förorerningskänslig miljö. I Miljöbalken finns krav på utredning och redovisning av konsekvenser av olika alternativa lokaliseringar. Till exempel upprätta industri nära kuster vid havet eller industri som har vindriktning från tätort.
Reparativa åtgärder Är inga egentliga lösningar på problemet, utan på symtomen. Till exempel kalkning av sur sjö, syresättning av övergödd sjö, bortforsling av förgiftad matjord, sanering eller sjukvård.
Produktstrategi Studera produktens miljökonsekvenser. Analysera hela kedjan av produkten inklusive efterfrågan. Hitta stora diffussa utsläpp/läckage. Genomför livscykelanalys (LCA) eller intergrerad produktpolicy. För en LCA; ta fram målbeskrivning, utför en inventering, miljöpåverkansanalys och avsluta med förbättringsanalys.
Miljöanpassad konstruktion  Utvigda företagets ansvar. En förändrar samhällsutveckling är högsta nivån i en förändrinskhieraki. Till exempel att bygga en stor energianläggning (fjärrvärme) istället för att varje hus ska ha sina egna villapannor.

Den stora känslighetens tid

fetal_1

Det är en komplex biologisk process när en ny människa skapas (då menar jag från att ägget är befruktat). Mycket kan gå fel när de första och viktiga byggstenarna ska sättas samman. Det är därför inte konstigt att det är under den här tiden, som människan är som mest känslig  och utsatt i sin utveckling. Det är också under denna fas som forskarna relativt lite om hur vi påverkas av olika kemikalier.

Endast en liten mängd kemikalier av bly, kvicksilver, flamskyddsmedel, ftalater, organiska bekämningsmedel, eller andra pesticider i livmodern ökar risken för fosterskador som kan påverka generationer framåt. Dessa kemikalier kan skada hjärnans utveckling, leda till fertilitetsproblem, cancer eller allergier. Forskarna tror att ökningen av dessa problem, idag kan härledas till de kemikalier som vi har börjat utsätta oss för. I USA bär var 14:e nyfödd till exempel på nivåer av tungmetaller som kan skada hjärnans utveckling och leda till lägre IQ (Scientific American 2013). En nyfödd kan bära på 200 olika industrikemikalier, föroreningar och bekämpningsmedel. Hur många av dessa kemikalier påverkar fostret, vet forskarna inte så mycket om. Det man vet är att hjärnan och nervsystemets uppbyggnad är väldigt känsligt för störande substanser. Följande artikel från Karolinska Institutet sammanfattar en del av detta

4.4.4-Les-femmes-enceintes_small_0Den gravida kvinnans kropp ansvarar för de första 9 månaderna av människans utveckling. Här ska fostret tryggt ligga skyddat från omvärlden. Ett vanligt råd till gravida kvinnor är att de ska sluta att röka eller att ta droger. De ska att äta nyttigt och undvika viss mat, som fet fisk. Allt för att skydda fostret. Men de vanligaste råden, täcker inte för de kemikalier som jag nämnde i stycket innan. Förutom att ändra kosten bör kvinnan ändra vanor. Några kvinnor får eller tar till sig råd som berör farliga vardagliga- eller arbetsmiljöer. Det kan vara att undvika att tanka bilen, använda målarfärger, vissa rengöringsprodukter, smink eller färga håret under graviditeten.

Men oro kan också vara skadligt för fostret. Därför väljer flera läkare i USA att inte varna gravida kvinnor för kemikalier i mat, produkter eller miljöer som kan vara skadliga (Scientific American 2013). Man menar att kvinnorna har tillräckligt med att oroa sig för fetma, högt blodtryck och för tidigt värkarbete. Dessutom bär kvinnorna redan på många av dessa kemikalier som potentiellt kan skada fostrets utveckling (Tracey J, 2004).

Ska de gravida kvinnorna själva axla bördan av att ändra på sin livvstil för att inte riskera barnets utveckling?  Vem bär ansavaret för att skydda morgonagens generation i detta känsliga skede?

I Sverige skulle jag säga att det är ett outtalat ansvar på kvinnan att inte dricka alkhol under sin graviditet. På flera alkoholflaskor kan man även se en symbol som varnar gravida från att dricka. Kommer vi om några år, se samma varning på flaskor som innehåller Ftalater eller andra hormonstörande ämnen?

MvH

Christine

Att inte göra ett val, är också att göra ett val.

Tänkvärt

Personligt brev: Förändring i verksamheten

Under sommaren och hösten år 2012 är My Tomorrows verksamhet lägre än förväntat och planerat. Inga nya projekt initieras och inga anställningar genomförs. Anledningen är personlig. Arbetsenergi och tid fördelas på de uppdrag som är pågående, andra anställningar och en biologisk process (se bild på jäsningen nedan) som bokstavligen “sög musten ur en”.

gravid

Tyvärr påverkar graviditeten även My Tomorrows verksamhet i stort. Däremot har kunskapen om den stora känsligheten av miljöfaktorer i jäsningsprocessen stärkts. Vi människor är aldrig så känsliga för de där små kemikalierna som när vi är foster och de första byggstenarna sätts.

Graviditeten har varit stärkande för motivationen i att arbeta inom miljö och hållbar utveckling. Jag ser fram emot att dela med mig av den läroprocess som jag har och kommer att gå igenom under den närmsta tiden, håll utkik i bloggen.

MvH

Christine

My Tomorrow år 2012

En kort sammanfattning av verksamheten år 2012

År 2012 inleds med ambitioner och energi, My Tomorrow tar steget från att vara en egen firma till att bli ett Aktiebolag. I samband med detta söker företaget rådgivning för att ta fram en tydligare strategi och vision. Sökandet går mycket bra och My Tomorrow får hjälp av både PR-byrån PRIME och en grupp utvalda rådgivare.  En del av processen går ut på att utgå från de stora utmaningar vi har i världen idag och hur ett litet bolag kan vara en del av att lösa dessa. 

prime2 SAM_5590
SAM_5604 SAM_5594

Övre raden från vänster: PRIME:s nyanställda och rådgivare Sara Gustavsson. Undre raden: Rådgivare Kurdi Rad, Christine Ambell och rådgivare Ebba Åkerman.

Samtidigt som strategiarbetet pågår har My Tomorrow några mindre uppdrag under våren.

I mars månad sker en stor förändring som påverkar verksamheten mycket. Ägaren av My Tomorrow (Christine Ambell) blir erbjuden en anställning på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH som inte går att tacka nej till, uppdraget är nämligen alldeles för spännande. I samband med detta får även Sara Löfberg anställning på Hand in Hand, en anställning som medför att Sara verkligen kan fokusera på det hon brinner för: mikrolån. Dessa två anställningar innebär en stor förändring för My Tomorrows verksamhet.

Under April månad genomförs projektet Sustainable Makeover. Syftet är att pröva sig fram för att ändra sina vanor till att bli lite mer hållbara. Det handlar om att som enskild individ gå från teori till praktik eller från ord till handling. Genom att prova på en liten förändring varje dag, kan stora förändringar uppnås på lång sikt. Experimentet lyckades och flera av de förändringar som provades på, har nu, flera månader senare, blivit en vana.

kaffebönorhangareskor1korsbar

odlingtvåldisktrasa2eluttag

 Bilder ovan: Utdrag från de olika utmaningar som genomfördes under april månad.

Under sommarmånaderna genomför My Tomorrow ett ärofyllt uppdrag kring ett mycket stort ledarskapspris. Ett antal mindre uppdrag genomförs under hösten, inga nya projekt initieras. I jämförelse med tidigare år genomförs det färre analyser och projekt. De kortare uppdragen är däremot mycket givande och en möjlighet att arbeta för en hållbar utveckling.

regnlunch

Bilder ovan: Det var helt rätt år att arbeta den här sommaren, eftersom det var en ovanligt blöt och kall sommar. De få dagar som sommaren lyste upp kunde vi äta lunch utomhus tillsammans.

En sektor som är särskilt intressant under året är byggsektorn och vi hoppas på möjlighet att göra uppdrag igen för denna sektor. Främst inom beställning och leverantörrssidan samt avfalllshantering.

My Tomorrow hjälper även till med kommunikationen kring ett antal fantastiska och givande examensarbeten om hållbar utveckling i Moldavien, som utförs av mycket duktiga universitetsstudenter från hela Sverige.

Aslutningsvis vill My Tomorrow tacka alla fantastiska kunder och vänner för 2012!

Med vänlig hälsning

My Tomorrow

genom Christine Ambell

 

 

 

 

 

 

Medlemsdagen under 2012

Tillsammans med Trinambai Consulting har My Tomorrow anordnat Medlemsdagen ett par gånger under året. Medlemsdagen är en heldagsutbildning med sju timmar medlemsstrategier som består av olika övningar, diskussioner och teori om medlemsutveckling. Syftet är att deltagarna ska bli bättre på att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar i sin organisation. Utbildningen sker i ett stort växthus vid Nackareservatet i Stockholm. Beroende på deltagarnas sammansättning har vi varit flexibla med att välja olika moment under dagen.

ÖvningSAM_5973 _Snapseed _SnapseedSAM_5998 _SnapseedSAM_6005 _Snapseed SAM_7478 _Snapseed SAM_5990 _Snapseed

I år hade vi även premiär i Norge. Här höll vi till på Voksenåsen med storslagen utsikt över Oslo. Innan utbildningen hade vi lagt ned extra energi på att tydliggöra dagens olika moment och hur de följer de olika stegen i boken Medlemsmodellen, skriven av Niklas Hill och Angeli Sjöström. Nu var vi lite mindre flexibla än vanligt men arbetade med att vara tydliga istället. Det var en bra strategi och jag tror att deltagarna fick ut väldigt mycket av dagen. Sista bilden visar det härliga gäng som vi fick arbeta med, de var väldigt glada och hade energi ända till slutet av dagen.

SAM_7708 _Snapseed _Snapseed

SAM_7720 _SnapseedSAM_7717 _SnapseedSAM_7714 _Snapseed

Information om Medlemsdagen hittar du här

MvH Christine

Sara Löfberg börjar på Hand in Hand

Sara Löfberg påbörjar ett drömjobb på Hand in Hand i Stockholm och lämnar därför My Tomorrow.

SaraL

Under våren 2012 var Sara konsult på My Tomorrow. Hon har tidigare varit engagerad i småföretagande med fokus på hållbar utveckling i Latinamerika och Afrika. Sara har ett stort intresse för den växande trenden av s.k. “impact investments”, där ekonomiska och sociala vinningar går hand i hand, framförallt inom mikrofinans, jordbruk och infrastruktur. Sara har studerat Internationella Relationer och Ekonomi på London School of Economics, och pratar spanska och franska i tillägg till svenska och engelska.

Lycka till underbara Sara!

 

Erbjudande

Miljö och hållbar utveckling är en av vår tids största utmaningar, My Tomorrow har antagit den utmaningen. Tveka därför inte för att kontakta oss när er organisation ska utveckla hållbarhetsarbetet. My Tomorrow hjälper er med allt från förstudier till utförande.

Dokumentation från tidigare uppdrag och referenser finns.

SM dag 21-30 och sammanfattning – Utmaningar som gav resultat och mersmak

Det började som en Earth hour utmaning. Nu skulle nya vanor, produkter och kontakter hittas, för att göra ett hållbar val mycket enklare. Resultatet på utmaningen var över förväntan.

Det var godtyckligaa utmaningar varje dag, inspiration till utmaningarna kom från tips, böcker, tidningar, nätet, vänner och egen kunskap som behövde bli en handling.

De sista tio dagarnas utmaningar gick ut på att:

 • Arbeta hemifrån
 • Gödsla ekologiskt
 • Fira att månaden var klar och att omställningen gav resultat
 • Skriva ett avtal med mig själv om att inte köpa piratkopior
 • Kolla in sortimenten för miljömärkta kläder, både på nätet och ute i de stora butikerna
 • Fokusera en hel dag till att processa och fundera på olika projekt som jag skulle vilja sätta igång
 • Läsa på hur man kan laga miljövänligare mat
 • Diskutera hållbarhetsutmaningar med vänner och bekanta som man annars inte pratar om sådant med
 • Boka en miljövänlig semester
 • Ta ett modigt beslut på jobbet
Norge

Man behöver inte resa så långt för att upptäcka

Något som jag tror att vi ofta glömmer är hur vi samtalar om frågorna med andra människor. Familj, vänner, arbetskamrater, med flera. Något som jag märkte under omställningsmånaden var att min annars så ”miljöointresserade” man drogs in i processen och ansträngde sig för att köpa miljömärkta produkter. Gisses så glad jag blev och han blev lika glad över att jag blev så glad.

Det slog mig att konsumtion fick ett tydligt fokus i utmaningarna. Det är lätt att tänka att man helt borde sluta konsumera eller om man ska dra det till sin spets: att om man inte fanns så skulle det vara bättre för miljön. Men det är att gå emot en av människans djupaste instinkter: utveckling. Jag tror inte på att leva miljövänligt genom passivitet. Tvärtom, utvecklingen av bättre produkter, tightare materialströmmar och mindre resurskrävande produkter samt färre gifter kommer att kräva en utveckling.

Resultatet då? Den här månaden formade mig som konsument till att vara mycket tuffare, numera känns det verkligen som att jag röstar med pengarna varje gång jag handlar. Tror jag på den här produkten? Står den för något eller en väg som jag tror på? Kan tillägga att min man har blivit en höjdare på att handla ekologiskt, detta hade jag inte räknat med.

MvH Christine

 

 

Medlemsdagen – 7 timmar senare

Här kommer tre bilder från Medlemsdagen som vi anordnade i Källtorps trädgård i torsdags.

På morgonen var det riktigt rått och kyligt i luften. Jag ångrade nästan att vi valt att ha utbildningsdagen i ett växthus, tänk om deltagarna skulle frysa. Men när jag öppnade dörren till den inspirerande konferenslokalen möttes jag av en värmande brasa från eldkaminen i växthuset. Nu kändes det genast mycket bättre.

…och så fortsatte dagen, det blev bara bättre och bättre. Tillsammans med Niklas Hill, författare till Medlemsmodellen gick vi igenom medlemsstrategier. Det var föreläsande fakta, diskussionsgrupper, rollspel, tal, egna brev och diskussioner som utfördes av mycket engagerande och inspirerande deltagare. Stort tack till er!

Värmande soppa, nybakat bröd, allt ekologiskt och alltid lika glada värdinnan för Källtorps trädgård.

MvH

Christine

Just nu:

…tar My Tomorrow uppdrag igen efter ett längre uppehåll av föräldrarledighet.

…får du tips om exempel på miljöstrategier och hur ni får systematik i miljöarbetet.

…pågår utveckling av energirollspelet Krafttag

 

Uppdrag

Få ett smakprov av tidigare uppdrag på följande sida.

Kontakta oss :

info [at] mytomorrow.se

Företaget My Tomorrow AB är vilande. Men vi kan försöka hjälpa dig att hitta rätt kontakt för ditt hållbarhetsarbete om du behöver hjälp med det.

SM dag 20 – Misslyckas med utmaningen om plast

Dagens utmaning kommer från Sophie Brömster: “…Du utmanas till en dag utan att använda någon plast över huvud taget”.

Resultatet är att jag misslyckas totalt.

Det börjar redan på morgonen när jag ska öppna kylskåpet och tar i plasthandtaget på kylskåpsdörren. Ett snabbt misslyckande. Det var inga tydliga kriterier för utmaningen, jag kommer därför snabbt på egna för att rädda situationen. Ett kriterie får bli att utmaningen gäller engångsanvändning av plast. För plast i sig är ett ganska bra material med unika egenskaper, en av dessa är dess hållbarhet. Dess hållbarhet illustreras på ett sorgligt sätt i Chris Jordans projekt Midway: Message from the Gyre (se bild nedan). Utmaningen tillskrivs därför snabbt ett kriterie – det gäller bara engångsförpackningar med plast alternativt “slit och släng”-produkter av plast.

Med en pust över att jag lyckats rädda mig själv från att så tidigt misslyckas med utmaningen börjar jag plocka fram frukosten. Eller vänta, det går ju inte. Brödet ligger i plastpåse, smöret i plastförpackning, mjölken finns i kartong med plasthölje och kaffeförpackningen bestod också av plast. Det går snabbt att konstatera att den här utmaningen inte är lätt. Men, nu börjar det bli intressant.

Resten av dagen forstätter jag med att totalt misslyckas med Sophies utmaning. Just för att det är så mycket omkring oss som består av plast. Flera gånger ifrågasätter jag nödvändigheten av att välja plast som material för den specifika produkten.

Tack Sophie, det var inte en dålig utmaning. Jag kan varmt rekommendera detta och utmanar även dig som läser detta. Man blir riktigt medveten om hur beroende av plast man är och de handlar inte bara om den miljard plastpåsar som vi svenskar bär hem varje år. Det var nog den största Aha-upplevelsen hittills. Just nu sitter jag och knappar på ett plastigt tangentbord.

Ett annat kriterie som jag kom på under dagen var att om det var en icke-fossil plast, då skulle det vara okej att använda den plasten eller om produkten bestod av återvunnen plast. Det finns också plaster som lättare bryts ned i naturen.

Pain: Kände mig som en plastmissbrukare. Såg plast överallt och lite till.

Pleasure: Mycket intressant utmaning. Nu vill jag bli forskare inom materiallära med inriktning mot återvinningsbara och hållbara plaster.

 

SM dag 19 – Klimatkompensera

Nu har jag som privatperson klimatkompenserat för första gången, det var för en kommande flygresa. Det är relativt lätt att argumentara för att företag ska klimatkompensera (eller liknande) men varför ska jag som privatperson inte göra det?

Sagt och gjort. Tricorona har en egen räknare på hemsidan där man skriver vart man ska flyga och så får man en kostnad.

Efter att ha kompenserat, blev jag inspirerad till att starta ett eget “kompensationskonto”, dit jag kan föra över pengar som jag sedan gör något bra med. Ungefär som en egen moms.

Pain: Kostar pengar

Pleasure: Funktionen är mycket smidig, går snabbt och upplevs som trovärdig.

SM dag 18 – papperslösa avtal

Det finns mycket att göra för att minska sin pappersanvändning. Ofta handlar det om att ersätta papperet med att utföra ärenden via internet, inte skriva ut och om man måste skriva ut så göra det på både fram och baksida av papperet, samt kanske fler sidor per blad. Bra funktioner som ersätter pappershanteringen är till exempel e-legitimation, autogiro och nättidningar. Listan på tjänster kan göras lång och näst ut för mig att använda är avtalstjänsten Scrive.

Pain: Avtalspapper är inte min största källa till pappersanvändning.

Pleasure: Det känns konstigt varje gång jag ska utföra något genom att fylla i ett papper. Det är lite ”stenåldern” över det hela. Därför känns det bara bra att slippa hantera papper. Funktionen är inspirerande, vad mer kan göras papperslöst?

SM dag 17 – Inspireras av scraphackers

Allt fler upptäcker återbruk och secondhand. Att handla på loppis, begagnat och gräva bland sopor är riktigt trendigt. Det är fler som kan tänka sig att köpa begagnat, även för att ge bort i present. Det är delvis en hobbytrend, samtidigt som fler och fler butiker visar upp varor som är återbrukade.

Dagens utmaning är att låta mig inspireras av återbrukstrenden, dels genom internet för att hitta trender inom återbruk, samt Gör-det-själv (D.I.Y) och genom att införskaffa något gammalt.

Det är inte bara återbrukartrenden som har ökat, inredning har varit hett länge, ta till exempel utbudet av inredningsmagasinen eller antalet inrdeningsbutiker som nu slår upp sina nya portar. Inredningsbranschen börjar allt mer påminna om den vi har sett inom klädbranschen, med trendiga produkter som ska bytas ut efter några år. Detta går helt emot en utveckling där vi ska minska vårt avfall.

Därför är det helt rätt om de som säljer secondhand får ett större marknadsutrymme i denna växande marknad. Men idag drivs flera secondhand-butiker ideellt, samtidigt kostar det ofta mer att laga, än att köpa nytt. Därför är det härligt att återbrukstrenden är så stor. Min inspiration började med sidorna Scraphackers och I Spy. Därefter har jag kastat mig vidare  bland olika inspirationssidor för återbruk.

Är du en sucker för Ikea kan jag tipsa om Ikea-hackers och numera är det gratis att lägga upp begagnade Ikea-möbler på blocket. Min favorit-sida är dock Bjussa.se eftersom den fångar upp många av de prylar som inte hamnar på blocket men gör att de ändå inte slängs. Eller som de själva säger – prylar är till för att användas.

Det som jag saknar i återbruksdiskussionen är läran om miljöfarligt avfall. En del, kanske ett fåtal produkter mår bäst av att tas omhand på en miljöstation och bör inte bli en ny möbel eller produkt, de kanske har tillverkats under en tidsperiod när en viss kemikalie var tillåten. Dessutom är det viktigt att man vid återbruk och renovering tar hand om färgrester och annat miljöfarligt avfall.

Att surfa in på nätet och läsa om dessa otroligt inspirerande bloggar av scraphackers är mycket inspirerande. Jag hade gärna sett Scraphackers-butiker eller varför inte varuhus som bara sålde snygga återbrukade produkter med en egen individuell historia. Låt dig inspireras.

Vi fyndade både en byrå och snygg fåtölj till vårt hem. Byrån fick vi billigt på blocket och fåtöljen skänktes bort. Tipsa gärna om fler sidor för återbruk.

Pain: Nu blev jag superinspirerad på att inreda om hemma. Det var kanske inte meningen.

Pleasure: De fyndiga idéerna och den unika designen.

 

SM dag 16 – Naturens leende

Nu är det vår och tulpaner säljs i mängder. Här kan man också göra skillnad. Idag firade vi med en blombukett vackra tulpaner, miljömärkta och odlade lokalt i växthus som drivs av biogas. Tulpaner har aldrig hållt så länge hemma hos oss.

Blommor är så vackra, tyvärr importeras de flesta snittblommor med flyg till Sverige. Tänk vad många personer det är som själva inte vill flyga för klimatets skull, men sedan handlar snittblommor och färska exotiska grönsaker helt ovetandes om att dessa under natten har flugits från andra sidan ekvatorn. Utmaningen är att i fortsättningen  säsonganpassa buketten och åtminstone  välja miljömärkta snittblommor. Det får även gälla vid seminarier, fester eller andra tillställningar där man vill ge bort en blombukett.

Pain: Inte särskilt svårt. Men utbudet är inte så stort och man kan få leta bland butikerna.

Pleasure: Vackert och prisvärt.

SM dag 15 – såhär kan man göra mobilen, datorn och kameran miljövänligare

Har du också produkter hemma med en tillhörande sladd? Produkter som är beroende av el? Då finns det ett knep för att göra dem mer lite mer miljövänliga, även efter att du har köpt produkten.

Som konsument kan du genom att välja ditt inköp välja att påverka hur produkten har tagits fram och hur mycket energi den behöver konsumera för att användas. Produkten har kanske en miljömärkning. När du redan har köpt produkten kan du fortsätta att göra den ytterligare miljövänlig genom att bruka produkten på ett energisnålt sätt, men också genom att välja miljövänlig el.

Sagt och gjort. Här ska elbolag bytas. För att hitta ett passande energibolag sattes krav som att företaget endast ska erbjuda förnyelsebar el och att bolaget gärna ska producera elen själv. Dessutom ska företaget vilja fortsätta satsa på förnyelsbar energi och gärna från fler än en förnyelsebar källa (till exemepl vatten, vind och sol). Som metod användes Elbolagsrankningen för 2011  för att hitta de företag som satsar på förnyelsebart och därefter skedde en sållning av de som stämde med ovanstående kriterier.

Pain: Det var lättare att sätta kriterier än att hitta energibolag.

Pleasure: Jag misslyckades med omställningen eftersom jag inte hittade ett bolag som passade och det tog sådan tid att leta. Först någon vecka senare hittade jag ett bolag som verkade helt okej.

SM dag 14 – Haka på en miljövänlig trend

Att odla sin egna mat är det nya surdegsbakandet. Trädgårdstrenden är jättehet och av de statustrender som kommer och går, är nog denna en av de mer hållbara vi sett på länge.

Med inspiration av Maria Emb. provar jag att odla mina egna små ekologiska plantor. Ekologisk jord och frön var lätt att hitta. En dagstidning fick agera som kruka istället för plastkrukor.

Pain: En trend är en trend för att det är kul. Däremot är jag inte helt övertygad om att detta skulle göra världen så mycket bättre. Eller jo, stadsodling och läran om vart maten kommer från. Det är nog framför allt läran om detta som är så viktig.

Pleasure: Det är lite småmysigt att odla och jag använde såklart ekologiska fröer och jord.

SM dag 13 – Sopsortera bättre

”Avfall” och ”sopor” är ord som kanske aldrig kommer att få särskild hög status i samhället. Däremot ändras synen på vad som är avfall. Nya produkter innebär en nya former av avfall . Samtidigt innebär ökade mängder avfall, en minskad mängd råmaterial. I alla fall i teorin och med det system som vi har idag för råvaror.

Vår sopsortering kan defineras som “lagom”. Det är långt till närmsta återvinningscentral och vi har varit dåliga på att sortera plastförpackningar och små kartonger (mjölk, juice, etc). Dessa små förpackningar har direkt hamnat i brännbart. Hur stor skillnad kan det göra egentligen?

Dagens utmaning har inneburit att det numera ser ut såhär under diskbänken:

Från och med nu ska vi sortera pappersförpackningar av mindre storlek, om man sköljer ur dem innan (kallt vatten för att spara energi) blir det inte ofräscht, detsamma gäller för plastförpackningar. Helt plötsligt inser jag att vi börjar få stenkoll på våra avfallsfraktioner. Vad mycket plast som går åt och det blir framförallt tydligt att mycket av det som går till förbränning är komposterbart som skulle kunna bli till biogas. Tyvärr kan inte vår kommun erbjuda den tjänsten till oss än, det är väldigt frustrerande att vilja sortera ut sitt matavfall för att kunna göra det och samtidigt veta att först om två år, så är det kanske möjligt. Jag har kollat efter en del komposter som passar för balkonger, men det är inte en ultimat lösning, biogas hade varit bättre.

Lägg märke till skillnaderna på tjockleken på påsarna, den överst i bilden är mycket tunnare, det är miljömärkta plastpåsar, köpta på rulle. Neders i bilden är en sådan plastkasse som man får i butik när man handlar. Genom att byta till plastpåsar på rulle kommer vi att minska mängden plast i hushållet. Nu behöver jag bli bättre på att ta med mig en egen påse till butik och säga ”Nej tack, jag behöver ingen påse”.

Behållarna för återvinning inhandlades på Ikea, men det framstod inte om det var från återvunnen plast, så jag mailade och frågade. Det här är svaret:

“Tack för ditt mail.

Dessa behållarna består av återvunnen plast och man kan slänga dem på en åtvinningscentral i närheten av ditt boende. Slänger man dem i plaståtervinningen där så hamnar den rätt.”

Pain: Såg framför mig att alla behållare inte skulle få plats och att det snabbt skulle bli trångt i skåpet. Vet inte heller vart närmaste plaståtervinningsstation är, därför har vi tur som har tillgång till flera fraktioner inom bostadrättsföreningens soprum (papper, glas, metall, elektronik, kartong, lampor, brännbart och grovsopor). Framförallt är det frustrerande med tillgängligheten för den som vill sopsortera rätt. Det är inte så att man kan gå till ett och samma ställe och för vissa fraktioner krävs det att du har tillgång till bil. Det är lättare att konsumera än att slänga rätt.

Pleasure: Det blev ju ordning och av någon anledning känns det bra att sortera rätt. Min man lärde sig supersnabbt också.

 

SM dag 12 – Reflektion och frågor

Vad innebär det egentligen att leva hållbart?  Den här dagen ägnar jag åt frågor. Det är inte bara presterande idrottare som kan behöva fokusera på målet. Skillnaden i idrott är att det handlar om att vinna eller förlora och reglerna är tydliga. När det gäller hållbar utveckling kan det ibland känns lite mer, vilset. Det är lättare att säga vad som inte är hållbart, än vad som är det. Vädret är mulet och det är lätt att bli lite filosofisk. Genom att fundera igenom vart jag själv står, vilka antaganden, värderingar och åsikter jag har är det lättare att göra de där små valen i vardagen. Vilket beteende stämmer överens med mina värderingar?

Pain: Det blev nog fler frågor än svar, samt att jag känner en viss frustation över att inte se ett resultat; “It’s not who you are underneath, it’s what you do, that defines you”.

Pleasure: Om man inte vet vart man är påväg, så spelar det ju ingen roll vart man går. Det är underskattat att fundera på vad man egentligen vill och om det man vill, faktiskt är det man gör.

SM dag 11 – Puts och Krom

Blandar du eget rengöringsmedel? Det händer inte hemma hos oss och min tanke var heller inte att göra det. Ett rent hem och ett rent kontor känns bra och representativt.  Men det måste inte betyda en massa merjobb eller att ytterligare en massa kemikalier släpps ut i vår miljö. Ungefär 40 000 -50 000 ton städ- och rengöringsmedel används i våra hem varje år.

Utmaningen var att byta ut våra rengöringsprodukter till miljömärkta rengöringmedel och lokalt tillverkad såpa. Det mesta byttes ut eftersom utbudet har blivit bättre idag idag. Men det var inte bara rengöringsmedel som byttes ut. Verktygen är minst lika viktiga, bra trasor och svampar gör susen, det går lätt att få kromet att blänka med en mikrotrasa och ofta räcker det att bara använda vatten till. Därefter såpa, vem gillar inte doften av tall? Det är inte ofta man behöver sterilisera när man städar och vissa rengöringsmedel och dess innehåll är onödiga.

Numera sitter även denna lista på insidan av skåpet i köket. Den innehåller tips för städning när det är kort om tid. Företaget som tagit fram listan erbjuder ekologisk hemstädning.

Pain: Svårt att byta ut var det inte.

Pleasure: Det är lätt att byta ut rengörningsmedel till miljömärkta, samt att finns lokala produkter vilket leder till minskade transporter. Framförallt behövs det inte lika mycket rengöringsmedel eftersom både svampar och trasor fungerar mycket effektivare idag. Det är ännu bättre för miljön.

SM dag 10 – Badrumsskåpets skatter

Hygienprodukter går åt i mängder och utbudet är stort och brett, fyllt dofter och stylade förpackningar. Nu ska detta breda utbud smalna av något för att lämna plats åt miljövänliga tvålar och krämer i  baddrummsskåpet.

Utmaningen går ut på att byta ut badrumsskåpets innehåll till miljömärkta produkter. Utbudet var mycket bredare än jag hade trott eller reflekterat över. Dessutom finns det lokala produkter som erbjuds, vilket kan betyda minskade transporter. Det finns en hel del information och rekommendationer på internet om vilka produkter som är bra.

För kostmetika och hygienprodukter är det inom EU tyvärr inte lika reglerat för vad som får benämnas som ekologiskt eller miljömärkt. Det är till exempel mycket hårdare krav för mat, där produkter som benämns som ekologiska måste bära EUs egna märkning.

Pain: Hade gärna sett fler refillpåsar som alternativ samt en tydligare riktlinjer för vad som får benämnas som ekologiskt eller hållbart inom denna produktkategori.

Pleasure: Det här var ingen jobbig omställning, skulle kunna ha gjort det för länge sedan. Alla skulle kunna göra det. Priserna varierade från lågt till högt, precis som kvalitén. Utbudet är stort.

SM dag 9 – Stå stadigt med miljömärkta skor

Det är underbart att det börjar dyka upp miljömärkningar i skobutikerna, eftersom det är en indikation på att något börjar hända på skomarknanden. Idag är utbudet av miljömärkta skor relativt litet och det beror inte på att skor generellt är väldigt miljövänliga. Skor är en produkt som innehåller en massa kemikalier som du som konsument inte får information om.

Ett aktivt val som jag gjort i flera år är att inte köpa skor som innehåller läder. Tyvärr, har det ibland lett till att kvalitén blir sämre och jag får köpa fler skor under en säsong för att de ska hålla och besöken till skomakaren blir frekventa. Något som ofta påpekas till den som arbetar i skobutiken. När ovanstående skor fanns i en butik på en större skokedja gavs kassörskan mycket beröm över att det var så bra att man börjat med miljömärkningar. Numera är jag en stolt, om än prövandes ”sneakers”-bärare.

Här hittar du länkar till fler klimatsmarta eller miljövänliga skor. I flera sport- och vandringsbutiker finns det märken som arbetar aktivt med miljöfrågor, här kan man hitta skor av återvunnet material och andra miljömärkningar.

Pain: Utbudet är inget att hänga i granen. Var svårt att hitta miljömärkta skor och det tog lång tid. Slutresultatet blev ett par sneakers, eftersom jag inte hittade ett par klackskor.

Pleasure: Sneakers är ganska sköna att gå i, andas bra och priset skilde sig inte från vanliga sneakers.

 

SM dag 8 – Disktrasa bort

Det finns många alternativ för miljövänliga disktrasor, det är nämligen ännu en produkt som slit och slängs i våra hem. Istället för att köpa en miljövänlig disktrasa som är nedbrytbar så har vi nu skaffat något som även håller i längden. Det är en miljömärkt mikrotrasa som går att tvätta om och om igen. En vanlig disktrasa brukar inte se så fräsch ut efter några tvättar i tvättmaskin. Men de här rengöringsdukarna är som gjorda för att tvättas. Snygga är de också.

Jag har tyvärr inte hittat någon beräkning på hur mycket bättre det är att införskaffa en sådan här trasa. Det man framförallt sparar in på är minskande användning av kemikalier eftersom den nya mikrotrasan är superbra på att fånga upp alla möjliga smutspartiklar och det passar en som har puts-och-krom-instinkt. Trasan torkar lika fort som vanliga disktrasor och finns att köpa i matvarubutiker.

Pain: Trasan kostade lite, men det tjänar jag in på genom att jag kommer att minska på användandet av  rengöringsmedel.

Pleasure: Mikrotrasan känns mycket fräschare än en vanlig disktrasa.

MvH

Christine

 


 

SM dag 7 – Fikadags

Om du vill börja handla ekologiskt och rättvisemärkt eller liknande, men vet inte hur du ska börja, tycker att det är en djungel eller är osäker på om det gör någon skillnad. Då finns det ett mycket bra knep – börja handla basvaror, till exempel potatis, mejeriprodukter som mjölk och ägg som är ekologiska. Det är nämligen här som du kan göra mest skillnad. Jag skulle även klassa kaffe och thé som en basvara i det svenska hushållet. Fikastunden är bland det finaste vi har och här har vi möjlighet att samtala om allt spännande som sker världen över och lära av varandra.

Därför tänker jag se över mitt fika-förråd, både privat och för arbetet. Jag tar cykeln till butiken där jag brukar handla. Utbudet av ekologiskt och rättvisemärkt kaffe är stort, mycket större än för några år sedan. Jag konstaterar att det är lätt att välja rätt, även för den kaffekräsna. Det finns hela bönor, malet och frystorkat. Doften är ljuvlig.

För thé och choklad är det även ett stort utbud, det är mycket glädjande. För att genomföra en Sustainable Makeover så bör jag fortsätta handla endast kaffe, thé och choklad som har någon form av hållbarhetsmärkning. Att inte göra det vore konstigt, med tanke på det breda utbudet. Men, en makeover ska ju vara lite ansträngande och innebära nya vanor. Så jag kollar in utbudet av kakor och bullar, utbudet i butiken är inte alls lika stort. Men jag hittar två paket av ekologiska kakor. Nu är det dessa sorter som gäller i fortsättningen, tills utbudet blir bredare.

Bedömning av aktivitet:

Pain: Lite dåligt samvete för att det är onyttigheter jag konsumerar. Dessutom är det tråkigt att utbudet av kakor och bullar inte var så stort som jag hade velat.

Pleasure: Lätt genomförd aktivitet. Kaffe, choklad, thé smakar minst lika gott som de utan märkning och priset skilde sig inte i jämförelse med andra liknande produkter.

MvH

Christine

 

 

SM Dag 6: Sova gott

Påväg till Dalarna insåg jag att vi har glömt lakan och örngott. Men det gjorde inget för vi hade ändå behov av att köpa nya, de gamla är väldigt slitna och har gått sönder. Eftersom det är påsktider och endast de stora matvarubutikerna var öppna och kunde jag nu inte planera mitt köp. Det var synd eftersom jag precis upptäckt Afswedalas sängkläder i ekologisk och slitstark bomull.  Företaget vill göra ekologiskt till tradiotion. Vi har påslakanen, de är otroligt sköna och det känns att det är kvalité som kommer att hålla länge.

Men, nu skulle jag inte kunna köpa ett sådant lakan, tänkte jag när jag springer in i matvaruaffären. Framför mig ser jag tunna bomullslakan i någon skrikig färg. Men så fel jag hade, där såg jag något annat som jag inte trodde fanns. På hyllan fanns det lakan i ekologisk bomull.

Underbart! Nu kunde jag sova lite bättre. De gamla lakanen tänker jag dock inte slänga. De kommer att rivas sönder och användas som trasor.

SM dag 5: Räkna ut min klimatpåverkan

En ”makeover” innebär en synbar förändring. Det behövs en bild av “Före” och “Efter”.  Därför testar jag min klimatpåverkan på Klimatkontot. Resultatet är inte okej. Framförallt är det boende och resor som sticker iväg.

Mitt personliga utsläpp är 11 ton CO2e per år och det är inte hållbart för 7 miljarder ytterligare människor, då 11×7=77 miljarder ton CO2e. Dagens utsläpp ligger nämligen 50 miljarder ton.

Testet ger mig därför följande fem råd:

1. Minska på hur mycket du flyger, t.ex. genom att semestra närmare hemmet eller välja tåget då du ska resa.

2. Använd förnybara bränslen - ett byte till förnybara bränslen skulle kunna minska dina utsläpp av fossil koldioxid.

3. Köp bättre el från förnyelsebara källor istället.

4. Byt kranar och munstycken till vatten. Genom att spara på varmvatten, kan du spara på energi

5. Återvinn plast

________________

Flyget var den enskilt största källa till mina utsläpp. Jag uppskattade mina flygresor till 20 timmar per år. Tog jag bort denna siffra, så minskade mina utsläpp från 11 till 8 ton. Dessutom kan jag ha överdrivit vissa värden, men några blev nog nedvärderade också. I slutändan jämnade nog osäkerheterna ut varandra.

Bedömning av aktivitet:

Pain: Det tog lite tid att göra testet och att inse att jag inte hade koll på alla siffror var inte så roligt. Resultatet kändes heller inte särskilt positivt

Pleasure: Nu vet jag vad jag har att jobba på. Direkt fick jag fem stycken förslag på aktiviteter som jag kan genomföra. Härligt!

 

 

SM dag 4: När det behövs äggstra protein

Nu i påsktider äter vi ägg som aldrig förr och vi är nog flera som behöver ha lite koll på äggmärkningen. Ekologiska ägg är lätta att identifiera, de är märkta med siffran 0.

Däremot sitter Bäst-före-Datum på förpackningen och inte på det enskilda ägget. Men, datumet behöver du inte hålla reda på om du förvarar dina ägg i kylskåp. Äggskalet är nämligen en förpackning som borde göra Glad-Pack avundsjuka. Äggen kan hålla två till tre månader längre än det datum som ges av förpackningen. Är du osäker på hur färskt ägget är så lägg det i en skål med vatten. Ett gammalt ägg innehåller luft och kommer få ägget att flyta till ytan. Ett ägg som går att äta ligger kvar på botten. Känner du dig fortfarande osäker, kan du lukta. Ett gammalt ägg luktar riktigt illa. Det här tricket funkar bara för ägg och för ägg som inte är kokta eller spräckta. Dagens Sustainable Makeover gick ut på att informera ett antal personer i min bekantskapskrets om detta. Det blev några “Aha” och “det visste jag inte”.

Äter du mycket ägg? I jämförelse med andra animaliska produkter är ägg en mycket bra proteinkälla utifrån ett klimatperspektiv. Det går 13 g CO2-ekv per kg protein för ägg. För mjölk är det 30 g CO2-ekv per kg protein och 103 g CO2-ekv per kg protein för nötkött (Svenska Ägg). Men man behöver inte äta anmialiskt för att få i sig tillräckligt med protein.

Bedömning av aktivitet:

Pain: Synd att det är så få färdiga produkter som innehåller ekologiska ägg, jag hittade pannkakor i min butik som innehöll ekologiska ägg.

Pleasure: Ekologiska ägg är inte så mycket dyrare och nu vet jag att de kan hålla länge. Det var inte så farligt att informera om detta. Mina vänner blev mest glada över att slippa slänga ägg.

SM dag 3: Bli ambassadör för ekologiska produkter

Idag kom det här diplomet på posten. Vilken bra början på en makeover. Att bli Ekoambassadör är ett ideellt engagemang och det innebär att man får möjlighet att föra ett viktigt budskap vidare, men också att man behöver vara uppdaterad och påläst om ekologiska produkter. Det som jag framförallt gillar är möjligheten att direkt kommunicera med konsumenten om ekologisk mat. Det blir inte alls på en strategisk nivå, utan handlar om ett möte med den enskilde konsumenten

Bedömning av aktivitet:

Pain: Tar lite tid att gå utbildning.

Pleasure: Intressant att verkligen sätta sig in i vilka regler och definitioner som gäller för ekologisk odling. Dessutom ska det bli fantastiskt kul att få träffa konsumenter och få höra vad de tänker om ekologisk odling.

SM dag 2: Ekologiskt godis

Godis är inte särskilt nyttigt, men det är gott och tillhör en av veckans flera njutningar, därför kommer jag troligtvis inte att sluta att äta godis. Däremot kan man skaffa nya vanor vid själva konsumtionen. Jag tar cykeln till butiken där jag brukar handla. Här hittar jag kakor och glass som finns att köpa ekologiskt – perfekt.

Det bredaste utbudet av ekologiskt och rättvisemärkt fanns för choklad. Det är lite svårare att hitta ett bra utbud av kakor och godis. För att genomföra en Sustainable Makeover så bör jag fortsätta handla endast choklad som har någon form av hållbarhetsmärkning. Att inte göra det vore konstigt, med tanke på det breda utbudet. Men, en makeover ska ju vara lite ansträngande och innebära nya vanor. Så jag köper ekologiskt godis och glass. Just för att få in vanan. Nästa gång, ska jag inte tveka.

För att hitta godis fick jag leta lite. Tillslut hittade jag något som skulle kunna motsvara Gott&Blandat eller vanligt lösgodis. Det visade sig vara ekologiskt godis som är gjort på naturliga råvaror och innehåller därför inga e-ämnen. Man har helt enkelt smaksatt med riktiga frukter. Supergott, var det också.

Bedömning av aktivitet:

Pain: Lite dåligt samvete för att det är onyttigheter som konsumeras.
Pleasure: Lätt genomförd aktivitet. Choklad och godis smakar minst lika gott som de utan märkning. Godiset var till och med lite godare. Det här är lätt en aktivtet som jag gärna gör om lite då och då.

MvH

Christine

SM – En Sustainable Makeover har börjat

Utmaningen var att genomföra en Sustainable Makeover (SM) om du gav mig tips på hur. Du som läsare skriver minst ett enkelt tips på vad jag skulle kunna göra föra att genomgå en Sustainable Makeover. Men fick jag 30 tips då? Nä, det hände inte. Några fick jag såklart och det är tillräckligt för att sätta igång motivationen.

Fortsätt att kommentera med:

Ytterligare tips

Tänk inte att det vet alla redan, det har redan gjorts, kör på bara. Skriv. Nu i april månad gäller det.

Syftet? Ibland behövs en förändring för att man är kvar i gamla vanor. Varför bantar vissa? Varför har så många nyårslöften om att skära ned på alkoholen? Varför vill så många göra om hemma? Köpa nya kläder? Jag vill bli inspirerad av att leva lite mer hållbart. Inte för att sätta press på någon utan för att jag tror att det är ganska kul med en Sustainable Makeover.

Tack Anna och Sanne för era tips och idéer och tack Earth Hour för er inspirerande kampanj.