Det finns inga bevis på att miljöskyddsinvesteringar har en positiv effekt…

with No Comments

…på företagens effektivitet.

Konjukturinstitutet som analyserar och forskar om ekonomisk utveckling har försökt hitta ett positivt samband mellan företagens miljöinvesteringar och effektivitet för att kunna påvisa att det lönar sig att “gå före” i miljöpolitiken. Men man hittade inget samband.

En rätt utformad miljöpolitik leder till högre produktivitet och därför förbättrad konkurrenskraft, menar en Harvardprofessorn Michael Porter. Ett land som har en ambitiös miljöpolitik av “rätt sort” kommer att öka sin konkurrenskraft. En förutsättning är att miljöstyrningen utnyttjar marknadens prismekanism.

Jag tolkar artikelns resultatdel som att det behövs fördelaktigare miljöstyrning så att det för företagen blir mycket mer ekonomsikt fördelaktigt att investera i miljöskydd än tvärtom. Det som är positivt är att det idag finns underlag för att göra sådana här analyser och på så sätt kunna peka på behovet av positivare resultat för företag som investerar i miljöskydd. Det ska inte bara behöva vara de “modiga” företagen som tar klivet och satsar.

“Konjunkturinstitutet har analyserat om företagens miljöskyddsinvesteringar har en positiv inverkan på industrisektorernas effektivitet, och därmed i förlängningen om det lönar sig att ”gå före” i miljöpolitiken. Analysen baseras på internationellt sett unika data på miljöskyddsinvesteringar inom svensk tillverkningsindustri som möjlig- gör en uppdelning i typ av investeringar (förebyggande eller behandlande) och typ av miljöområde (luft, vatten, avfall, eller övrigt). Resultaten visar att det inte finns något stöd för hypotesen att miljöskyddsinvesteringar har en positiv effekt på företagens effektivitet. Möjliga förklaringar är att: 1) det finns inget samband mellan miljöskydds- investeringar och effektivitet; 2) miljöskyddsinvesteringarna är små i relation till de totala kostnaderna och därför är det svårt att statistiskt isolera effekterna av invester- ingarna; 3) den eventuella effekten av miljöskyddsinvesteringar på effektivitet sker över en längre tidsperiod än vad vi har kunnat analysera.”

Läs hela rapporten här:
http://www.konj.se/download/18.a85c8411296e5379c280001644/WP_119.pdf

MvH

Christine

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.