Exempel på miljöstrategier

with No Comments

Vi har fått frågan om hur man kan arbeta med olika miljöstrategier, därför kommer här några exempel. I matrisen nedan ges några mycket kortfattade miljöstrategier. Kommentera gärna om det är någon som du inte förstår.

 Strategi

Kommentar

Utspädningsfilosofin Lösning av haltproblem men ej av totala mängd. Till exempel hög skorsten för bättre spridning
Filterstrategi (extern rening) Avskilja förorering ur till exempel ett vatten- eller gasflöde. Föroreringarna erhålls i form av koncentrat t ex slam eller filterkaka. Till exempel; avloppsreningsverk inom kommun
Processinterna lösningar /Processförändringar Byte av tillverkningsprocess, ändring av dynamik, förbättrad mät och reglerteknik, internreningssteg, recirkulation till processen, återanvändning för produkt med lägre kvalittetskrav eller ändrad råvaruhantering. Till exempel ändring av dynamik som tryck eller temperatur
Råvaruförändringar Strategi för att se över råvaror som hanteras. 1: Identifiera 2: Lokalisera 3: Byt ut. 4: om 3 ej går, avsilj från extern reningsteknik. I Miljöbalken finns följande lagtext:4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag (2006:1014)
Mänskliga faktorn Onödiga utsläpp på grund av fel rutiner, trötthet, slarv och så vidare. En systematisk översyn av rutiner, utbildning, förbättrad övervakning och styrning.
Anvädning av ett internreningssteg Antingen som “njurfunktion” eller “återvinningsfunktion”. Njurfunktion går ut på att avskilja förorerningar i gas eller vätskeström för att möjliggöra recirkualtion av gasen eller vätskan till processen. Återvinningsfunktion går ut på att återvinna ämnena som avskiljs från flödet.
Produktförändring Cleaner produktion
Återvinning Återvinning av produkter, material eller energiinnehåll (det finns gränser för hur långt återvinning kan drivas). 
Val av lokalisering Välja en mindre förorerningskänslig miljö. I Miljöbalken finns krav på utredning och redovisning av konsekvenser av olika alternativa lokaliseringar. Till exempel upprätta industri nära kuster vid havet eller industri som har vindriktning från tätort.
Reparativa åtgärder Är inga egentliga lösningar på problemet, utan på symtomen. Till exempel kalkning av sur sjö, syresättning av övergödd sjö, bortforsling av förgiftad matjord, sanering eller sjukvård.
Produktstrategi Studera produktens miljökonsekvenser. Analysera hela kedjan av produkten inklusive efterfrågan. Hitta stora diffussa utsläpp/läckage. Genomför livscykelanalys (LCA) eller intergrerad produktpolicy. För en LCA; ta fram målbeskrivning, utför en inventering, miljöpåverkansanalys och avsluta med förbättringsanalys.
Miljöanpassad konstruktion  Utvigda företagets ansvar. En förändrar samhällsutveckling är högsta nivån i en förändrinskhieraki. Till exempel att bygga en stor energianläggning (fjärrvärme) istället för att varje hus ska ha sina egna villapannor.